Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno

ostatnia zmiana: 20.05.2011
 

Projekt "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zakończył realizację projekt pn. "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno". W dniu 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste zakończenie projektu "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno". W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Wójta Grzegorz Banaszkiewicz, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz beneficjenci, którzy uczestniczyli w projekcie. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 12 kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Pośrednio z efektów projektu skorzystały również rodziny jego uczestniczek. Głównym celem projektu, było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wielopłaszczyznowe wsparcie materialne, psychologiczne, edukacyjne i zawodowe.

Działaniami podjętymi w projekcie był: kurs z zakresu bukieciarstwa-florystyki, który przygotował uczestników do pracy w nowym zawodzie poprzez otrzymanie certyfikatu oraz warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym,  psychologiem, poradnictwo i konsultacje prawne, a także wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące rezultaty: uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu bukieciarstwo-florystyka, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietami ex ante i ex post wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte na zadawalającym poziomie. Dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie jest to już trzeci projekt systemowy, zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany dzięki środkom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota realizacji  projektu wyniosła 108 963,20 zł, z czego Gmina Leszno na realizację przeznaczyła kwotę 11 441,14 zł.

                                                                           Mirosława Dziadkiewicz

                                             Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

  

Po raz drugi Gmina Leszno przystępuje do realizacji projektu systemowego
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem 
"Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno"

Celem Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Projekt  planowany do realizacji w 2009 roku, w ramach w/w środków nosi tytuł:
"Można żyć inaczej  - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno". Celem projektu jest pomoc w integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem, poprzez  ich powrót do życia zawodowego i społecznego. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem - taką pomoc otrzymają uczestnicy projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kwalifikacje uczestników do projektu przeprowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, zgodnie z wytycznymi PO KL  spośród:

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności:  osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, po zwolnieniu z zakładu karnego, bezdomnych, nieaktywnych zawodowo ze względu na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi, osób uzależnionych od alkoholu poddających  się leczeniu.

W ramach środków przyznanych na 2009 rok,  projektem zostanie objętych ok. 10 kobiet bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla  których przewidziano  różnorodne działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:

- kurs kasjer - sprzedawca. Szkolenie to ma przygotować uczestników do pracy w nowym zawodzie. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent otrzyma zaświadczenie MEN oraz certyfikat,

- moduł aktywizujący - kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy,

- doradztwo grupowe i indywidualne - warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, przez cały czas realizacji projektu zapewnione konsultacje indywidualne z psychologiem oraz poradnictwo i konsultacje prawne o tematyce odnoszącej się m.in. do funduszu alimentacyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, przemocy w rodzinie itd., 

- w celu aktywizacji społeczno - kulturalnej zaplanowano wyjście do teatru  mające na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu,

- przeprowadzenie badań profilaktycznych niezbędnych przy podjęciu zatrudnienia.


Rezultatem uczestnictwa w projekcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będzie:

         podniesienie kwalifikacji zawodowych

         umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych

         wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy

         podniesienie kompetencji osobistych

         odbudowanie kontaktów społecznych

         poznanie instytucji rynku pracy

Wartość projektu "Można żyć inaczej  - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno" po dokonaniu  podziału środków przez  Instytucję Pośredniczącą  wynosi  100 555,00 zł., z czego  89 996,73 zł (89,5 %) stanowi dotacja rozwojowa, zaś 10 558,27 zł (10,5 %) to wkład własny. Wkład własny stanowić będą zasiłki okresowe oraz celowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej uczestnikom projektu.

                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

                                                (-)  Mirosława Dziadkiewicz

 


 

 

Matka bez problemów - aktywna integracja kobiet wykluczonych społecznie w Gminie Leszno


 

Dnia 28 listopada 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie zakończył realizację projektu systemowego "Matka bez problemów - aktywna integracja kobiet wykluczonych społecznie w gminie Leszno" w ramach Poddziału 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła 82 808,00 zł, z czego 74 113,00 zł (89,5%) stanowiła dotacja rozowjowa, a 8 695,00 zł (10,5%) środki własne. Grupę docelową tworzyło 10 kobiet, będących klientkami OPS w Lesznie. Podczas realizacji projektu zostały zrealizowane zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, medycyny, wizerunku oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia codziennego gospodarstwa domowego. Realizacja projektu miała na celu poprawę samooceny, zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości, nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bycia lepszą i szczęśliwszą mamą oraz poprawę zaradności społecznych.

Uroczyste zakończenie miało miejsce w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie. Wśród uczestników projektu, pracowników OPS, wykładowców, byli  zaproszeni goście, m.in. Zastępca Wójta Gminy Leszno - Pan  Grzegorz Banaszkiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Leszno - Pani Barbara Koza, Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Wychowania Kultury i Spraw Socjalnych - Pani Barbara Pszczółkowska, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Leszno - Pani Jadwiga Czarnomska, Prezes Stowarzyszenia "Radość Dzieciom Niepełnosprawnym" - Pan Adam Klecha. Projekt został wysoko oceniony przez uczestniczki jak również przez pracowników socjalnych. Nowoczesne metody pracy terapeutycznej w pomocy społecznej z grupą projektową pozwoliły przywrócić siłę i kontrolę nad własnym życiem przez odnajdywanie i wspieranie własnych zasobów energii i kompetencji. Uczestniczki projektu za swoją pracę i zaangażowanie zostały nagrodzone upominkami w dowód wiary w to, iż nabyte umiejętności wprowadzą w codzienne życiu.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
Mirosława Dziadkiewicz

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010