Pozyskane dotacje w 2014 roku

ostatnia zmiana: 03.02.2015
 

  

 


 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie – w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 613,5 m oraz zmodernizowane zostaną przyłącza do istniejących budynków o łącznej długości 733m. Ścieki będą odprowadzane do w pełni zautomatyzowanej polimerobetonowej przepompowni. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, a jego koszt całkowity wyniesie 888 227,95 zł.

 
Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont i modernizacja elewacji, dachu stolarki okiennej i drzwiowej instalacji sanitarnych w budynkach świetlicy w Zaborowie. Całkowity koszt operacji to kwota 171 529,22 zł. Projekt będzie realizowany w ramach PROW 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.  

 
Modernizacja centrum wsi Zaborów. Celem operacji jest ukształtowanie centrum wsi Zaborów poprzez uporządkowanie terenów zielonych, utworzenie chodników, ścieżek spacerowych, obsadzenie skweru roślinami wieloletnimi oraz montaż ławek, wiaty przystankowej i koszy na śmieci, a jej koszt całkowity to kwota 464 824,07 zł. Projekt będzie realizowany w ramach PROW 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.  

 
Ponadto Gmina Leszno złożyła dwa wnioski, które są w trakcie oceny na realizację następujących inwestycji: 

 
1. Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno w ramach PROW 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Wartość zadania to kwota 691 482,25 zł. 


2. Budowa wodociągów we wsiach Marianów, Wilkowa Wieś oraz remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie w ramach zadania wybudowane zostaną odcinki sieci wodociągowej w Al. cisowej we wsi Marianów o długości 450m oraz w ul. Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś o długości 632 m. Przewidziany jest również remon dwóch komór betonowych głównej przepompowni ścioeków we wsi Leszno przy ul. Fabrycznej. w ramach PROW 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Wartość zadania to kwota 664 804,16 zł.

 

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno - w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia  logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego koszt to kwota 145 632,65 zł.

Projekty realizowane za pośrednictwem LGD „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013

W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych. Celem projektu jest organizacja ogólnodostępnych warsztatów w wyniku których powstaną questy - formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek. Całkowity koszt operacji to kwota 15 758,79 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 3 terminach: kwiecień, czerwiec i październik 2014r.

Cross z historią w tle. Celem projektu jest organizacja imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej promującej historię sport i rekreacje oraz walory przyrodnicze regionu. Całkowity koszt operacji to kwota 28 501,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w maju 2014r.

Wydanie przewodnika informacyjno – turystycznego Gminy Leszno. Celem projektu jest przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Gminy Leszno. Całkowity koszt operacji to kwota 11 193,00 zł.


Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”  PROW 2007-2013 na zadanie:
Umowa z dnia 23.10.2014
 
„Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole sportowo- rekreacyjnym w Lesznie”
 
Wartość całkowita projektu 134 792,07 zł
Kwota dofinansowania to 55 000,00 zł
 
Inwestycja została zrealizowana na przełomie września i października 2014. W ramach zadania rozebrano stare trybuny betonowe, zniwelowano nasyp ziemny. Na podłożu z kostki betonowej zamontowano  218 miejsc siedzących na konstrukcji stalowej  oraz płot z paneli profilowanych, oddzielających płytę boiska od trybun.

 


 

 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010