Pozyskane dotacje w 2013 roku

ostatnia zmiana: 28.03.2014
 

W dniu 29 stycznia 2013r. została podpisana między Gminą Leszno a Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa nr 00474-6930-UM0740973/11 RW-VII.7161.4.477.2011.o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji Impreza kulturalno – rekreacyjna pn. „Bawmy się razem” (festyn gminny wrzesień 2012r.). Kwota dofinansowania projektu według umowy wynosi 22 281,70 zł.  

 


Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane!

W dniach 8 i 13 listopada br. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Gminą Leszno reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Cieślaka zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi i tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00022-6930-UM0730024/13 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację operacji pn. „Modernizacja centrum wsi Zaborów”, której celem jest ukształtowanie centrum wsi Zaborów poprzez uporządkowanie terenów zielonych, utworzenie chodników, ścieżek spacerowych, obsadzenie skweru roślinami wieloletnimi oraz montaż ławek, wiaty przystankowej i koszy na śmieci. Całkowity koszt operacji to kwota 464 824,07 zł., na jej realizację, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 271 159,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014r.

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00025-6930-UM0730038/13 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje operacji pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów”. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont i modernizacja elewacji, dachu stolarki okiennej i drzwiowej instalacji sanitarnych w budynkach świetlicy w Zaborowie. Całkowity koszt operacji to kwota 171 529,22 zł., na jej realizację, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 111 563,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014r.

- Umowa przyznania pomocy nr 00118-6930-UM0740148/13 na operację z zakresu małych projektów pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych”, której celem jest organizacja ogólnodostępnych warsztatów dla podmiotów z obszaru objętego LSR, w wyniku których powstaną qusty - formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek. Całkowity koszt operacji to kwota 15 758,79 zł., na jej realizację, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych tj. kwocie 10 506,40 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 3 terminach: kwiecień, czerwiec i październik 2014r.

- Umowa przyznania pomocy nr 00086-6930-UM0740130/13 na operację z zakresu małych projektów pn. „Cross z historią w tle”, której celem jest organizacja imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej promującej historię sport i rekreacje oraz walory przyrodnicze regionu. Całkowity koszt operacji to kwota 28 501,00 zł., na jej realizację, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 18 728,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w maju 2014r.

- Umowa przyznania pomocy nr 00174-6930-UM0740146/13 na operację z zakresu małych projektów pn. „Wydanie przewodnika informacyjno – turystycznego Gminy Leszno”, której celem jest przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Gminy Leszno w ilości 1500 sztuk. Całkowity koszt operacji to kwota 11 193,00 zł., na jej realizację, zgodni z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 7 280,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w maju 2014r.

 

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno - w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia  logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego koszt to kwota 145 632,65 zł.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010