Pozyskane dotacje w 2011 roku

ostatnia zmiana: 28.03.2014
 

Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno".

 

Projekt „można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”

Od 1 września realizowana jest kolejna edycja projektu systemowego współfinansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosi tytuł: „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”. Okres realizacji projektu - od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie adresuje swoje wsparcie do grupy mieszkańców z terenu Gminy Leszno  w wieku aktywności zawodowej, którzy są bezrobotni i korzystają z pomocy społecznej. Wsparcie polega na szeregu działań aktywizacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna mieszkańców z terenu Gminy Leszno zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną pozwalająca również na poprawę sytuacji materialno – bytowej, jak również zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych uczestników projektu. Projekt ma na celu również zapobieganie powiększaniu się zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego na terenie gminy.

W ramach projektu przewidziano różnorodne działania skierowane do beneficjentów ostatecznych. Aktywna integracja - realizowana poprzez umożliwienie skorzystania z usług prawnika oraz psychologa i doradcy zawodowego, organizację kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzyskanie zawodu – realizujemy w ramach projektu kurs z zakresu obsługi sprzątającej z obsługą maszyn sprzątających oraz kurs z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Aktywizacja społeczna -  realizowana poprzez pracę socjalną, wyjazd do kina i teatru oraz warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. Aktywizacja zdrowotna -  w ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy przeprowadzą badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.

Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt.

Realizacja projektu systemowego jest stosunkowo nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, która powoli zastępuje te stosowane od wielu lat. Realizacja projektu stanowi swego rodzaju wyzwanie dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie, któremu mamy nadzieję sprostać, a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości. Realizując takie projekty jak ten współfinansowany ze środków unijnych chcemy im w tym pomóc.

Jest to kolejny projekt ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mam nadzieję, że spotka się on ponownie z akceptacją i poparciem społecznym.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010