Pozyskane dotacje w 2010 roku

ostatnia zmiana: 28.03.2014
 

W dniu 26 września 2008r. Gmina Leszno złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zadania pn. "Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 "Infrastruktura Drogowa". W dniu 20 kwietnia 2009r. ww. zadanie znalazło się na liście rankingowej wniosków złożonych w ramach konkursu RPOWM/3.1/1/2008.

Realizację zadania w ramach, którego przebudowano ulice: Tuwima, Broniewskiego i Leśną w Lesznie zakończono 29 października br.

W dniach 18-19 listopada 2009r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wydział Kontroli Projektów przeprowadziła w Urzędzie Gminy Leszno kontrolę projektu "Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579", który został zatwierdzony Uchwałą Nr 1830/263/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego. Zakres kontroli obejmował zakończone postępowania o udzielenie zamówień publicznych w projekcie, zgodnie z przekazanym "Harmonogramem realizacji zamówień publicznych w ramach projektu".

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku kontroli wystawiono POZYTYWNĄ REKOMENDACJĘ  pod względem wykonalności, co stanowi podstawę do podpisania umowy na refundację części środków poniesionych przez gminę na realizację zadania. Termin podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych przewidziano na początku 2010 roku.

W dniu 14 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa nr UDA-RPMA.03.01.00-14-445/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno o dofinansowanie projektu "Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to kwota 3 684 205,79 zł. W ramach zawartej umowy Gmina Leszno uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2 567 688,89 zł, pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu gminy.

Budowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579. W ramach zadania przebudowano ulice: Tuwima, Broniewskiego i Leśną w Lesznie o łącznej długości 1268mb. co poprawiło warunki komunikacyjne w Lesznie. Zadnie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego WM 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, a jego koszt to kwota 3 881 583,62 zł.

Urządzenie centrum wsi Leszno. Po przebudowie terenu powstał parking z 26 stanowiskami dla samochodów osobowych, natomiast pozostała część spełnia funkcję rekreacyjno – reprezentacyjną. Projekt był realizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, w ramach PROW 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” a jego koszt całkowity wyniósł 898 508,62 zł. 

Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno".

 

   Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi we wsi Powązki.

 


 


 

 


 

Projekt "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zakończył realizację projekt pn. "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno". W dniu 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste zakończenie projektu "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno". W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Wójta Grzegorz Banaszkiewicz, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz beneficjenci, którzy uczestniczyli w projekcie. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 12 kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Pośrednio z efektów projektu skorzystały również rodziny jego uczestniczek. Głównym celem projektu, było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wielopłaszczyznowe wsparcie materialne, psychologiczne, edukacyjne i zawodowe.

Działaniami podjętymi w projekcie był: kurs z zakresu bukieciarstwa-florystyki, który przygotował uczestników do pracy w nowym zawodzie poprzez otrzymanie certyfikatu oraz warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym,  psychologiem, poradnictwo i konsultacje prawne, a także wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące rezultaty: uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu bukieciarstwo-florystyka, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietami ex ante i ex post wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte na zadawalającym poziomie. Dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie jest to już trzeci projekt systemowy, zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany dzięki środkom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota realizacji  projektu wyniosła 108 963,20 zł, z czego Gmina Leszno na realizację przeznaczyła kwotę 11 441,14 zł.

                                                                           Mirosława Dziadkiewicz

                                             Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010