Pozyskane dotacje w 2009 roku

ostatnia zmiana: 25.09.2012
 

   W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Leszno otrzymała środki pieniężne w kwocie 2 737 847,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie”.   

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie w kwocie 123 191,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Zaborowie”. W ramach zadania rozbudowano budynek OSP Zaborów. Dobudowano garaże na wozy bojowe oraz zaplecze techniczno – magazynowe, socjalne i sanitarne. Teren ogrodzono oraz utwardzono kostką. Koszt zadania wyniósł 745 517,39 zł.


 

   Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 28 865,32 zł oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wkocie 25 000,00 na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno".


 

Gmina Leszno otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 250 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie”. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 341 606,17 zł.

 

   Gmina Leszno otrzymała na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 15 000,00 zł. W ramach zadania wykonano 550 mb nawierzchni. Koszt zadania to kwota 64 416 zł.

 

   Zakupiono wóz bojowy dla OSP Czarnów. Koszt inwestycji to kwota 219 992 zł. Zakup nowego wozu gaśniczego dla jednostki z OSP Czarnów został sfinansowany ze środków budżetu gminy, środków własnych OSP Czarnów, a przede wszystkim był możliwy dzięki dotacji przekazanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 90 tysięcy złotych. Nowy wóz bojowy dla OSP Czarnów to VOLVO FM9 – GCBA 5/16 z 2005 roku.

 

Po raz drugi Gmina Leszno przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno"

Celem Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Projekt  planowany do realizacji w 2009 roku, w ramach w/w środków nosi tytuł: "Można żyć inaczej  - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno". Celem projektu jest pomoc w integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem, poprzez  ich powrót do życia zawodowego i społecznego. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem - taką pomoc otrzymają uczestnicy projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kwalifikacje uczestników do projektu przeprowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, zgodnie z wytycznymi PO KL  spośród:

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności:  osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, po zwolnieniu z zakładu karnego, bezdomnych, nieaktywnych zawodowo ze względu na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi, osób uzależnionych od alkoholu poddających  się leczeniu.

W ramach środków przyznanych na 2009 rok,  projektem zostanie objętych ok. 10 kobiet bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla  których przewidziano  różnorodne działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:

- kurs kasjer - sprzedawca. Szkolenie to ma przygotować uczestników do pracy w nowym zawodzie. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent otrzyma zaświadczenie MEN oraz certyfikat,

- moduł aktywizujący - kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy,

- doradztwo grupowe i indywidualne - warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, przez cały czas realizacji projektu zapewnione konsultacje indywidualne z psychologiem oraz poradnictwo i konsultacje prawne o tematyce odnoszącej się m.in. do funduszu alimentacyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, przemocy w rodzinie itd., 

- w celu aktywizacji społeczno - kulturalnej zaplanowano wyjście do teatru  mające na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu,

- przeprowadzenie badań profilaktycznych niezbędnych przy podjęciu zatrudnienia.

Rezultatem uczestnictwa w projekcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będzie:

         podniesienie kwalifikacji zawodowych

         umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych

         wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy

         podniesienie kompetencji osobistych

         odbudowanie kontaktów społecznych

         poznanie instytucji rynku pracy

Wartość projektu "Można żyć inaczej  - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno" po dokonaniu  podziału środków przez  Instytucję Pośredniczącą  wynosi  100 555,00 zł., z czego  89 996,73 zł (89,5 %) stanowi dotacja rozwojowa, zaś 10 558,27 zł (10,5 %) to wkład własny. Wkład własny stanowić będą zasiłki okresowe oraz celowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej uczestnikom projektu.

                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

                                                (-)  Mirosława Dziadkiewicz

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010