Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ostatnia zmiana: 18.07.2013
 

Leszno, dnia 17.07.2013r.

Oś.6220.75.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNIA

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. – powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia

 zawiadamiam,

że w dniu 17 lipca 2013r. na wniosek Pana Piotra Witek i Pana Kamila Zagajewskiego, działający pod nazwą WIAX s. c. ponownie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej sztuki elektrowni wiatrowej o mocy 2,5MW oraz wysokości całkowitej konstrukcji 152 m, konstrukcji placu manewrowego oraz zjazdu z drogi, budowie przyłącza elektroenergetycznego do instalacji sieci SN, na działkach  ew. nr 52, 55/1, 56 zlokalizowanych w miejscowości Gawartowa Wola..

Decyzją z dnia 20.05.2013r. znak KOA/3083/12 na podstawie art. 138 § 2 kpa organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Leszno z dnia 10.08.2012r. nr 979/2012 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania oraz zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Leszno, tj. od 18.07.2013r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, pok. nr 27.

                                                                                                                                                                                            Zastępca Wójta Gminy Leszno
                                                                                                                                                                                            /-/ Grzegorz Banaszkiewicz

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010