Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

ostatnia zmiana: 15.02.2019
 

Zarządzenie wójta i harmonogram rekrutacji: 

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=318494


Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – prowadzonych przez Gminę Leszno:


• W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).

• Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

• Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

• Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

• Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 


Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).


Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  


Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych:

1) dla kryterium nr 1 – data urodzenia dziecka podana we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego;

2) dla kryterium nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub w odległości od przedszkola, które jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka;3) dla kryterium nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;

4) dla kryterium nr 4 – informacja podana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

5) dla kryterium nr 5 – oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych.


W postępowaniu rekrutacyjnym do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:­ kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe,oraz­ kryteria określone w uchwale nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 2011), tzw. kryteria lokalne.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - WNIOSKI


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010