Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

ostatnia zmiana: 23.05.2017
 

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.)

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy Leszno zamieszcza poniższą ofertę.

Data złożenia oferty: 23.05.2017 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Tęcza Radzików”

Rodzaj zadania publicznego: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”  

Tytuł zadania publicznego: „Z folklorem łowickim za pan brat – audycje muzyczno-taneczne o regionie Mazowsza”

Termin realizacji zadania:  01.06.2017 r. –  30.06.2017 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji: 7800 zł

 

OFERTA

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 31 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno lub drogą e-mailową na adres asmolarek@gminaleszno.pl

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010