Pomoc uczniom w 2015 r. w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”

ostatnia zmiana: 20.08.2015
 

Pomoc uczniom w 2015 roku w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników "Wyprawka szkolna".

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 i 693) w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia – tj. kwoty 574 .

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 i 693) (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe), pomoc może być udzielona również uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 574 zł. Jednakże liczba uczniów którzy mogą skorzystać z pomocy poza kryterium dochodowych w całej Gminie Leszno nie może przekroczyć 5% wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w klasach III szkół podstawowych.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klas I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klas I gimnazjum. 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w szkołach podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjach, z wyjątkiem klasy I, lub szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Gmina Leszno będzie realizować pomoc dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników "Wyprawka szkolna" w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy, to jest:

 • Szkole Podstawowej w Lesznie

 • Szkole Podstawowej w Zaborowie

 • Gimnazjum w Lesznie

 • Gimnazjum w Zaborowie

 • Szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2015 roku.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (dot. niepełnosprawnych uczniów

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010