Ogłoszenie trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości w gminie Leszno

ostatnia zmiana: 27.07.2016
 

Wójt Gminy Leszno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leszno:


 nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona : województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działka ew. nr 7/17 o pow. 22378 m2,

/ CENA WYWOŁAWCZA 1.023.750,00zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) , WADIUM 60 000zł /

dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga wieczysta Nr WA1G/00053317/9

Podana w ogłoszeniu cena wywoławcza jest ceną netto, a do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie 23% podatek VAT.

            Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Leszno nr 657/2013 z dnia 04 lipca 2013 r. przedmiotowa nieruchomości posiada warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących (na dzień wydania decyzji) budynków oraz budowie budynku magazynowego z częścią biurową, parkingiem wielostanowiskowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Gminy  Leszno

(sala konferencyjna) w dniu 28 września 2016 r. o godz. 900.

            Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy Leszno Nr 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010 w terminie do dnia 23 września 2016r. (oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

            Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty wraz z dowodem osobistym, a w przypadku reprezentacji osób innych niż fizyczne wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do reprezentacji podmiotu.

            Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży działki, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Terminy przeprowadzenia przetargów: 20 stycznia 2016 r., 30 marca 2016 r.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 19, tel. 22 725 80 05 wew. 113.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010