Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod wypas krów (KPN)

ostatnia zmiana: 29.04.2016
 

Kampinoski Park Narodowy zamieścił na stronie http://bip.kampinoski-pn.gov.pl ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości rolnej położonej we wsi Brzozówka, gmina Czosnów, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kampinoskiego Parku Narodowego.


1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Kampinoski Park Narodowy (zwany dalej KPN, Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert, dotyczących dzierżawy terenów łąkowych położonych we wsi Brzozówka, gmina Czosnów, w celu ochrony ekosystemów otwartych poprzez wolny wypas krów, wykaszanie i wywóz biomasy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na podstawie art. 10d, ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868).

1.2. Przedmiotem przetargu jest „DZIERŻAWA POD WYPAS KRÓW W BRZOZÓWCE, GMINA CZOSNÓW” na okres do 5-ciu lat. Przedmiot przetargu obejmuje działkę nr ew. 350 o powierzchni całkowitej 37,14 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Brzozówka, gmina Czosnów, powiat nowodworski (łąki trwałe – ŁIV kl. – 16,48 ha, łąki trwałe ŁV kl. – 18,14 ha, pastwiska trwałe – PsVI kl. – 1,10 ha, rowy – 1,42 ha). Nr księgi wieczystej WA1N/00033260/5.

Ogłoszenie o przetargu obejmuje zobowiązanie dzierżawcy do wypasu krów w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy i wykonywania na dzierżawionym terenie zabiegów dokaszania traw i innych roślin niezjedzonych przez krowy (tzw. niedojadów), wraz z usunięciem biomasy poza teren działek będących w użytkowaniu wieczystym KPN, bądź własnością KPN. Szczegółowy opis sposobu wypasu i koszenia terenów łąkowych objętych Przedmiotem przetargu został podany w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o przetargu (Wymagania dla Dzierżawcy) oraz we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

1.3. Dane Organizatora przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

NIP: 1182081819

REGON: 145916637

Telefon do organizatora przetargu: (22) 722 60 01

Faks do korespondencji w sprawie przetargu: (22) 722 65 60

E-mail do korespondencji w sprawie przetargu: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Strony internetowe: www.kampinoski-pn.gov.pl oraz www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

Konto bankowe na potrzeby wpłaty wadium:

 

BGK O/ Warszawa

 

Nr konta bankowego 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001

1.4. Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych do dzierżawy wynosi 28,44 ha. Poglądowa mapa lokalizacji gruntów będących Przedmiotem przetargu znajduje się w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. Niniejszy załącznik graficzny powstał w oparciu o ortofotomapę KPN wykonaną w 2014 r. Zainteresowanym osobom udostępnione będą do wglądu powyższe nieruchomości oraz mapy ewidencyjne i poglądowe z zaznaczonymi obszarami do dzierżawy. Materiały kartograficzne znajdują się w siedzibie dyrekcji KPN, pokój 23a.

1.5. Termin, w jakim można dokonać oględzin Przedmiotu przetargu:

Od dnia 26.04.2016 r. do dnia 09.05.2016 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z konserwatorem Obwodu ochronnego (leśnictwa) Janówek – tel. 508 190 641. Kontakt z właściwym miejscowo konserwatorem obrębu ochronnego (nadleśnictwa) – w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z leśniczym: Obręb ochronny Laski – tel. 508 188 745.

2. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

2.1. O dzierżawę mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie rolnictwa, prowadzą hodowlę krów i posiadają potencjał techniczny do wykonania koszenia i wywozu ściętej biomasy na terenie objętym Przedmiotem przetargu.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu dzierżawy.

3) Wobec Kampinoskiego Parku Narodowego nie zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych i nie toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

2.2. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane metodą spełnia/nie spełnia.

2.3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu każdy z Oferentów powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (zwane dalej „Dokumentacją”):

1) Wykaz wykonanych prac z zakresu działalności rolniczej (wypas, koszenie i/lub odkrzaczanie terenów łąkowych) na obszarach chronionych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców robót na powierzchni minimum 7 ha przez okres ostatnich 3 lat lub zaświadczenie właściwego wójta/burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 5 ha na obszarach chronionych (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu).

2) Oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 4) o posiadaniu krów w ilości co najmniej 30 szt. Na prośbę Organizatora przetargu Oferent przedstawi potwierdzenie wpisu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W przypadku, gdy zwierzę jest przedmiotem współposiadania, do Załącznika nr 4 należy dołączyć również zgodę współposiadacza. Zgoda ta nie jest wymagana, jeśli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem Oferenta.

3) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i załącznikami do Ogłoszenia o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (oświadczenie w formie opisowej znajduje się w ofercie w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia o przetargu).

4) Wykaz sprzętu przewidzianego do prac na dzierżawionym terenie (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu). Sprzęt musi spełniać wymagania i zalecenia stawiane Oferentom opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

Brak któregoś z ww. oświadczeń i dokumentów powoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia. Załączniki nr 3 – 6 powinny zostać wypełnione kompletnie i czytelnie.

2.4. Postanowienia dotyczące wadium.

1) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych) za każdy hektar, na który została złożona oferta. Całkowita wysokość wadium jest zależna od powierzchni dzierżawnej i wynosi: 1422,00 zł.

2) Wadium w wysokości 1422,00 zł należy wnieść do dnia 09.05.2016 r. do godz. 10.00.

3) Wadium należy wpłacić do kasy Organizatora przetargu w dyrekcji KPN lub przelewem na rachunek bankowy podany w pkt. 1.3 Ogłoszenia o przetargu.

4) Na blankiecie przelewu wadium należy wpisać „Wadium na przetarg – dzierżawa w Brzozówce”.

5) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

6) Zgodnie z treścią oferty – dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

7) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

8) Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

a) odstąpienia od przetargu;

b) zamknięcia przetargu;

c) unieważnienia przetargu;

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.

2.5. Postępowanie może zostać zamknięte przez Organizatora przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn zamknięcia.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

3.1. Wszelkiego rodzaju dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”), KPN i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną – adres pocztowy e-mail.

3.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami ze strony KPN są:

Główny specjalista ds. ochrony przyrody inż. Mirosław Kusztal;

Główny specjalista ds. ochrony przyrody mgr Paweł Dzirba;

Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Laski mgr inż. Tomasz Hryniewicki.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

4.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o przetargu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

4.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu. KPN w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów, w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem KPN.

4.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką (na wzorze oferty stanowiącej Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

4.4. Ofertę wraz z Dokumentacją i dowodem wpłaty wadium należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem:

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ POD WYPAS KRÓW

W BRZOZÓWCE, GMINA CZOSNÓW”

Nie otwierać przed dniem 12.05.2016 r., do godz. 11.00”

Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.

4.5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

5.1. Termin składania ofert wraz z Dokumentacją upływa 09.05.2016 r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do KPN, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5.2. Oferty wraz z Dokumentacją należy dostarczyć do siedziby KPN, pok. nr 104 i zaadresować:

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

5.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie KPN, pok. 103.

5.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Oferentom na ich wniosek.

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6.1. Opis kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest cena.

6.2. Cena wywoławcza (wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy) za 1 ha rocznie wynosi 550 zł netto. Cena wywoławcza z uwzględnieniem powierzchni dzierżawnej wynosi: 15.642,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 00/100).

6.3. Ustalając wysokość ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego KPN brał pod uwagę wysokość podatku rolnego za dany grunt. Podczas trwania umowy dzierżawy zobowiązania tytułem podatku rolnego ponosi wydzierżawiający (KPN).

6.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – § 3, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U z 2015 r., poz. 736) – dzierżawa gruntów na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT.

6.5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

6.6. Przebieg wyboru najkorzystniejszej oferty odbywa się zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN”, który powstał w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868). Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu – Załącznik nr 8).

6.7. W trakcie postępowania przetargowego komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i Dokumentacji oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

6.8. W trakcie oceny oferty komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

1) nie odpowiada warunkom przetargu;

2) została złożona po wyznaczonym terminie;

3) nie zawiera kompletnych danych;

4) do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

5) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

7. UMOWA NA DZIERŻAWĘ PRZEDMIOTU PRZETARGU

Z Oferentami, których oferty zostaną uznane przez KPN za oferty najkorzystniejsze (tj. zaproponują najwyższą cenę i spełnią wymagania dotyczące warunków Ogłoszenia o przetargu), zostaną zawarte umowy na „DZIERŻAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH” (zgodne ze wzorem z Załącznika nr 7 do Ogłoszenia o przetargu).

8. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY

8.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPN, umieszczenie na stronie internetowej KPN. Organizator przetargu zawiadamia także na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty i stosowną Dokumentację, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.2. Zwycięzcy przetargu (wybrani Oferenci) zostaną poinformowani o tym pismem akceptującym, wysłanym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W piśmie zostanie określony termin, w którym powinni oni przybyć do dyrekcji KPN w celu podpisania umowy.

8.3. Organizator przetargu zawiadamia podmiot ustalony, jako zwycięzca przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.4. Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

8.5. Jeżeli podmiot ustalony, jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.3. Ogłoszenia o przetargu, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu Organizator przetargu zamieszcza informację o tym uprawnieniu.

8.6. Wyłoniony w drodze przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do poinformowania eksperta przyrodniczego o obowiązku uzyskania pozwolenia od dyrektora KPN, na przebywanie i wykonywanie badań do ekspertyz na terenie KPN, zanim rozpocznie obserwacje

9. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1: Wymagania dla dzierżawcy;

Załącznik nr 2: Poglądowa mapa z lokalizacją Przedmiotu przetargu i obszarów przeznaczonych do wypasu i koszenia;

Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych prac;

Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu krów;

Załącznik nr 5: Wzór oferty i oświadczenie Oferenta;

Załącznik nr 6: Wykaz sprzętu;

Załącznik nr 7: Wzór umowy;

Załącznik nr 8: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN.

(załączniki do pobrania na stronie: http://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=564:ogoszenie-o-przetargu-na-dzieraw-pod-wypas-krow-w-brzozowce-gmina-czosnow&catid=37:przetargi&Itemid=59)

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010