Ogłoszenie Kampinoskiego Parku Narodowego

ostatnia zmiana: 19.04.2016
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH 2016-2020” 

Organizator przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

NIP: 1182081819

REGON: 145916637

Telefon: (22) 722 60 01, (22) 722 60 21,

Faks do: (22) 722 65 60

E-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl, www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Kampinoski Park Narodowy (zwany dalej KPN, Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert, dotyczących dzierżawy terenów łąkowych, w celu ich użytkowania kośnego, odkrzaczania (w pierwszym roku dzierżawy) i wywozu biomasy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na podstawie art. 10d, ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868).

1.2. Przedmiotem przetargu jest „DZIERŻAWA ROLNOŚRODOWISKOWA TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH 2016-2020” na okres do 5-ciu lat. Przedmiot przetargu obejmuje 20 pakietów (kompleksów) dzierżawnych zlokalizowanych na terenie gmin:

Brochów, powiat sochaczewski;

Czosnów, powiat nowodworski;

Kampinos, powiat warszawski zachodni;

Leszno, powiat warszawski zachodni;

Leoncin, powiat nowodworski.

Ogłoszenie o przetargu obejmuje zobowiązanie dzierżawcy do corocznego (w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy) wykonywania na dzierżawionym terenie zabiegów koszenia, wraz z usunięciem biomasy poza działki będące w użytkowaniu wieczystym KPN, bądź własnością KPN. W pierwszym roku dzierżawy przewiduje się odkrzaczenie wybranych powierzchni dzierżawnych wraz z wywozem biomasy. Szczegółowy opis sposobu koszenia i odkrzaczania terenów łąkowych objętych Przedmiotem przetargu został podany w Załączniku nr 2 do niniejszej Ogłoszenia o przetargu (Wymagania dla Dzierżawcy) oraz we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

1.3. Dane Organizatora przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

NIP: 1182081819

REGON: 145916637

Telefon do organizatora przetargu: (22) 722 60 01

Faks do korespondencji w sprawie przetargu: (22) 722 65 60

E-mail do korespondencji w sprawie przetargu: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Strony internetowe: www.kampinoski-pn.gov.pl oraz www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

Konto bankowe na potrzeby wpłaty wadium:

BGK O/ Warszawa

Nr konta bankowego 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001

1.4. Przedmiot przetargu został podzielony na 20 pakietów (kompleksów) dzierżawnych.

W skład gruntu będącego przedmiotem przetargu wchodzą działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN oraz własność KPN:

1) Pakiet nr 1/2016 „Famułki Brochowskie Zachód” – powierzchnia do dzierżawy 42,78 ha;

2) Pakiet nr 2/2016 „Famułki – Władysławów” – powierzchnia do dzierżawy 54,87 ha;

3) Pakiet nr 3/2016 „Famułki Królewskie” – powierzchnia do dzierżawy 28,35 ha;

4) Pakiet nr 4/2016 „Granica” – powierzchnia do dzierżawy 36,26 ha;

5) Pakiet nr 5/2016 „Józefów – Kampinos A – Koszówka” – powierzchnia do dzierżawy 22,73 ha;

6) Pakiet nr 6/2016 „Kampinos” – powierzchnia do dzierżawy 68,83 ha;

7) Pakiet nr 7/2016 „Bieliny – Kampinos” – powierzchnia do dzierżawy 62,94 ha;

8) Pakiet nr 8/2016 „Karolinów – Bieliny – Przyćmień” – powierzchnia do dzierżawy 32,96 ha;

9) Pakiet nr 9/2016 „Karolinów Zachód” – powierzchnia do dzierżawy 24,75 ha;

10) Pakiet nr 10/2016 „Łazy Leśne” – powierzchnia do dzierżawy 38,96 ha;

11) Pakiet nr 11/2016 „Wiejca” – powierzchnia do dzierżawy 12,68 ha;

12) Pakiet nr 12/2016 „Roztoka” – powierzchnia do dzierżawy 19,1818 ha;

13) Pakiet nr 13/2016 „Górki – Zamczysko” – powierzchnia do dzierżawy 10,87 ha;

14) Pakiet nr 14/2016 „Górki – Stara Dąbrowa” – powierzchnia do dzierżawy 9,27 ha;

15) Pakiet nr 15/2016 „Nowa Dąbrowa” – powierzchnia do dzierżawy 53,70 ha;

16) Pakiet nr 16/2016 „Dąbrówka” – powierzchnia do dzierżawy 10,20 ha;

17) Pakiet nr 17/2016 „Aleksandrów” – powierzchnia do dzierżawy 15,92 ha;

18) Pakiet nr 18/2016 „Kiścinne” – powierzchnia do dzierżawy 21,91 ha;

19) Pakiet nr 19/2016 „Truskawka” – powierzchnia do dzierżawy 7,07 ha;

20) Pakiet nr 20/2016 „Janówek” – powierzchnia do dzierżawy 16,50 ha.

Obszary przeznaczone do dzierżawy położone są na obszarze gmin:

Brochów (powiat sochaczewski – obręby ewidencyjne: Famułki Brochowskie, Famułki Królewskie, Władysławów) – 126,00 ha do dzierżawy;

Kampinos (powiat warszawski zachodni – obręby ewidencyjne: Bieliny Kampinoskie, Granica, Józefów, Kampinos, Kampinos A, Karolinów, Koszówka, Łazy Leśne, Wiejca) – 300,11 ha do dzierżawy;

Leszno (powiat warszawski zachodni – obręb ewidencyjny Roztoka) – 21,6818 ha do dzierżawy;

Leoncin (powiat nowodworski – obręby ewidencyjne: Górki Kampinoskie, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa) – 71,34 ha do dzierżawy;

Czosnów (powiat nowodworski – obręby ewidencyjne: Aleksandrów, Dąbrówka, Janówek, Kiścinne, Truskawka) – 71,60 ha do dzierżawy.

Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych do dzierżawy wynosi 590,7318 ha. Szczegółowy opis lokalizacji Przedmiotu przetargu (wg nazwy gminy, obrębu ewidencyjnego, nr działek ewidencyjnych, obwodu i obrębu ochronnego, wydzielenia gospodarczego, powierzchni dzierżawy, oznaczenia w księgach wieczystych, oznaczenia użytków i klas glebowych) stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Poglądowe mapy lokalizacji gruntów będących Przedmiotem przetargu znajdują się w Załączniku nr 7. Niniejszy załącznik graficzny powstał w oparciu o ortofotomapę KPN wykonaną w 2014 r. Zainteresowanym osobom udostępnione będą do wglądu powyższe nieruchomości oraz mapy ewidencyjne i poglądowe z zaznaczonymi obszarami do dzierżawy. Materiały kartograficzne znajdują się w siedzibie dyrekcji KPN, pokój 23a.

1.5. Termin, w jakim można dokonać oględzin Przedmiotu przetargu:

Od dnia 15.04.2016 r. do dnia 29.04.2016 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z konserwatorami Obwodów ochronnych (leśnictwa):

Obwód ochronny Przyćmień – tel. 508 190 629 (pakiet nr 1/2016, 2/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016);

Obwód ochronny Kampinos – tel. 508 186 801 (pakiet nr 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016);

Obwód ochronny Krzywa Góra – tel. 508 187 113 (pakiet nr 1/2016, 2/2016, 3/2016);

Obwód ochronny Grabina – tel. 508 189 222 (pakiet nr 12/2016);

Obwód ochronny Zamczysko – tel. 508 189 987 (pakiet 11/2016, 13/2016);

Obwód ochronny Dąbrówka – tel. 508 187 603 (pakiet nr 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016);

Obwód ochronny Wilków – tel. 508 187 485 (pakiet 14/2016);

Obwód ochronny Wiersze – tel. 508 189 198 (pakiet nr 17/2016, 18/2016);

Obwód ochronny Janówek – tel. 508 190 641 (pakiet nr 19/2016 i 20/2016).

Kontakt z właściwym miejscowo konserwatorem obrębu ochronnego (nadleśnictwa) – w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z leśniczym: Obręb ochronny Kampinos – tel. 604 620 357, Obręb ochronny Kromnów – 604 620 959, Obręb ochronny Laski – tel. 508 188 745. Szczegółowy wykaz obwodów ochronnych i obrębów ochronnych przepisany jest każdemu z pakietów osobno opisanych w Przedmiocie przetargu w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

2.1. O dzierżawę mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie rolnictwa oraz potencjał techniczny do wykonania koszenia, odkrzaczania i wywozu ściętej biomasy na terenie objętym Przedmiotem przetargu.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu dzierżawy.

3) Wobec Kampinoskiego Parku Narodowego nie zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych i nie toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

2.2. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane metodą spełnia/nie spełnia.

2.3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu każdy z Oferentów powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (zwane dalej „Dokumentacją”):

1) Wykaz wykonanych prac z zakresu działalności rolniczej (koszenie i odkrzaczanie terenów łąkowych) na obszarach chronionych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców robót na powierzchni minimum 7 ha przez okres ostatnich 3 lat lub zaświadczenie właściwego wójta/burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 5 ha na obszarach chronionych (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu). Wykazu wykonanych prac nie muszą przedkładać Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat wykonywali prace z zakresu działalności rolniczej i ochronnej (koszenia i/lub odkrzaczania terenów łąkowych) na powierzchni minimum 7 ha na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego.

2) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i załącznikami do Ogłoszenia o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (oświadczenie w formie opisowej znajduje się w ofercie w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o przetargu).

3) Wykaz sprzętu przewidzianego do prac na dzierżawionym terenie (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu). Sprzęt musi spełniać wymagania i zalecenia stawiane Oferentom opisane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.

Brak któregoś z ww. oświadczeń i dokumentów powoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia. Załączniki nr 3, 4 i 5 powinny zostać wypełnione kompletnie i czytelnie.

2.4. Postanowienia dotyczące wadium.

1) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych) za każdy hektar, na który została złożona oferta.

2) Wysokość wadium jest zmienna i zależna od powierzchni dzierżawnej w danym pakiecie. Szczegółowa wysokość wadium za dany pakiet została przedstawiona w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia o przetargu.

3) Wadium należy wnieść do dnia 29.04.2016 r. do godz. 1500.

4) Oferent może uczestniczyć w przetargu wszystkich pakietów, pod warunkach wpłacenia wadium w wysokości zależnej od pakietu.

5) Wadium należy wpłacić do kasy Organizatora przetargu w dyrekcji KPN lub przelewem na rachunek bankowy podany w pkt. 1.3 Ogłoszenia o przetargu.

6) Na blankiecie przelewu wadium należy wpisać „Wadium na przetarg – dzierżawa w KPN na lata 2016-2020”, nr pakietu:…………”

7) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

8) Zgodnie z treścią oferty – dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku składania przez Oferenta więcej niż jedną ofertę (każda oferta osobno na każdy pakiet), należy do każdej oferty dołączyć oddzielne dowody wpłaty wadium w wysokości zależnej od danego pakietu.

9) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

10) Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

a) odstąpienia od przetargu;

b) zamknięcia przetargu;

c) unieważnienia przetargu;

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.

2.5. Postępowanie może zostać zamknięte przez Organizatora przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn zamknięcia.

 

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

3.1. Wszelkiego rodzaju dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”), KPN i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną – adres pocztowy e-mail.

3.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami ze strony KPN są:

Główny specjalista ds. ochrony przyrody inż. Mirosław Kusztal;

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody mgr Paweł Dzirba.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

4.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o przetargu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

4.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu. KPN w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów, w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem KPN.

4.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką (na wzorze oferty stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

4.4. Złożona oferta dotyczy tylko jednego pakietu. W przypadku składania co najmniej dwóch ofert, każdy z pakietów musi zostać przedstawiony na oddzielnym formularzu ofertowym. W tym przypadku zastosowanie mają także postanowienia ust. 2.4. pkt 8 Ogłoszenia o przetargu.

4.5. W przypadku składania przez tego samego Oferenta co najmniej dwóch ofert, do koperty dołącza się po jednym egzemplarzu Dokumentacji wymaganej w ust. 2.3. Ogłoszenia o przetargu.

4.6. Ofertę wraz z Dokumentacją i dowodem wpłaty wadium należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem:

 

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH

W LATACH 2016-2020.

Nie otwierać przed dniem 04.05.2016 r., do godz.11.00”.

 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.

4.7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

5.1. Termin składania ofert wraz z Dokumentacją upływa 29.04.2016 r. o godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do KPN, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5.2. Oferty wraz z Dokumentacją należy dostarczyć do siedziby KPN, pok. nr 104 i zaadresować:

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

5.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie KPN, pok. 103.

5.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Oferentom na ich wniosek.

 

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6.1. Opis kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest cena.

6.2. Cena wywoławcza (wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy) za 1 ha rocznie w zależności od pakietu wynosi 500 lub 550 zł netto. Szczegółowe informacje nt. wysokości ceny wywoławczej za dany pakiet i całkowita wysokość wadium zostały przedstawione w Załączniku nr 8

6.3. Ustalając wysokość ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego KPN brał pod uwagę wysokość podatku rolnego za dany grunt. Podczas trwania umowy dzierżawy zobowiązania tytułem podatku rolnego ponosi wydzierżawiający (KPN).

6.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – § 3, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U z 2015 r., poz. 736) – dzierżawa gruntów na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT.

6.5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

6.6. Przebieg wyboru najkorzystniejszej oferty odbywa się zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN”, który powstał w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868). Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu – Załącznik nr 9).

6.7. W trakcie postępowania przetargowego komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i Dokumentacji oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

6.8. W trakcie oceny oferty komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

1) nie odpowiada warunkom przetargu;

2) została złożona po wyznaczonym terminie;

3) nie zawiera kompletnych danych;

4) do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

5) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

 

7. UMOWA NA DZIERŻAWĘ PRZEDMIOTU PRZETARGU

Z Oferentami, których oferty zostaną uznane przez KPN za oferty najkorzystniejsze (tj. zaproponują najwyższą cenę i spełnią wymagania dotyczące warunków Ogłoszenia o przetargu), zostaną zawarte umowy na „DZIERŻAWĘ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH” (zgodne ze wzorem z Załącznika nr 6 do Ogłoszenia o przetargu).

 

8. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY

8.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPN, umieszczenie na stronie internetowej KPN. Organizator przetargu zawiadamia także na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty i stosowną Dokumentację, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.2. Zwycięzcy przetargu (wybrani Oferenci) zostaną poinformowani o tym pismem akceptującym, wysłanym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W piśmie zostanie określony termin, w którym powinni oni przybyć do dyrekcji KPN w celu podpisania umowy.

8.3. Organizator przetargu zawiadamia podmiot ustalony, jako zwycięzca przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.4. Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

8.5. Jeżeli podmiot ustalony, jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.3. Ogłoszenia o przetargu, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu Organizator przetargu zamieszcza informację o tym uprawnieniu.

8.6. Wyłoniony w drodze przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do poinformowania eksperta przyrodniczego o obowiązku uzyskania pozwolenia od dyrektora KPN, na przebywanie i wykonywanie badań do ekspertyz na terenie KPN, zanim rozpocznie obserwacje.

9. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1: Szczegółowa lokalizacja działek wchodzących w skład Przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2: Wymagania dla dzierżawców

Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 4: Wzór oferty i oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 5: Wykaz sprzętu

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Mapy w formatach .jpg .shp .kmz przedstawiające lokalizację Przedmiotu przetargu

Załącznik nr 8: Wysokość cen wywoławczych i wysokość wadium w poszczególnych pakietach

Załącznik nr 9: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010