Konkurs literacki "O lesznowską podkowę"

ostatnia zmiana: 29.07.2013
 

I EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO
„O LESZNOWSKĄ PODKOWĘ”

Temat: poezja patriotyczna

Regulamin

Organizator

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Patronat nad konkursem obejmują:

Wójt Gminy

Rada Gminy Leszno

I Cel konkursu

• Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych

• Ukazywanie piękna i wartości narodowej i regionalnej kultury

• Konfrontacja twórczości literackiej

• Promowanie talentów literackich

II Zasady uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter zamknięty, mogą w nim brać udział mieszkańcy Gminy Leszno. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- dla dzieci i młodzieży do 16 lat;

- dla osób powyżej 16 lat

2. Wyróżnione utwory będą publikowane w lokalnej prasie, na stronach internetowych gminaleszno.kei.pl oraz www.biblioteka.gminaleszno.pl

3. Uczestnicy składają zestawy złożone z 3 utworów poetyckich o tematyce patriotycznej, nigdzie dotychczas nie publikowanych.

4. Każdy utwór powinien być umieszczony na odrębnej kartce i mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego. Wiersze należy złożyć w zaklejonej kopercie A4. Zarówno teksty jak i  koperta winny być opatrzone godłem słownym (tytuł oraz pseudonim lub inicjał).
Do koperty z zestawem wierszy należy włożyć drugą zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem słownym), w której należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres, numer kontaktowy lub e-mail  oraz oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, a także informację, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje wszystkie jego warunki.

5. Uczestnicy niepełnoletni do drugiej koperty dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie o treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka lub podopiecznego (imię i nazwisko) w I edycji konkursu literackiegoO  lesznowską podkowę”  oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu” – data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna.

Autorzy na kopercie  głównej powinni dopisać:

- Konkurs literacki – kategoria wiekowa do 16 lat” 

lub

- „Konkurs literacki – kategoria wiekowa powyżej 16 lat”.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Lesznie, 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21 albo składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub
w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

III Nagrody

1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.

Zdobywcy pierwszych miejsc zostaną uhonorowani statuetką „lesznowskiej podkowy”. Ponadto w każdej kategorii przyznane będą 3 nagrody rzeczowe.

2. W skład jury wchodzą:

Liliana de Vacqueret – nauczyciel polonista

Barbara Zagończyk – nauczyciel polonista

Barbara Pszczółkowska – radna Rady Gminy Leszno

Mirosława Dymek – kustosz biblioteki

3. Jury wyłoni spośród siebie przewodniczącego, który podejmie ostateczną decyzję
w sprawach spornych związanych z konkursem.

IV Terminy

1. Okres nadsyłania prac konkursowych trwa od 10 lipca do 31 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2013 r. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 3. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów, natomiast protokół
z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronach internetowych, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

V Postanowienia ogólne

1. Nadesłane utwory mogą być wykorzystane przez organizatorów konkursu poprzez ich publikację w lokalnej prasie i na stronach internetowych. Autorzy utworów, przekazując ich egzemplarze na potrzeby niniejszego konkursu, przenoszą nieodpłatnie na organizatorów autorskie prawa majątkowe na wskazanym polu eksploatacji. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy, w postaci wydania ich zbioru (tomiku).

UWAGA: Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane!

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010