Łubiec i Kępiaste – wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania

ostatnia zmiana: 12.01.2017
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno”.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 20.01.2017 r. do dnia 17.02.2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy w Lesznie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 8:00 – 17:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00 – 16:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.02.2017 r., w sali konferencyjnej (pokój nr 30) Urzędu Gminy w Lesznie. Początek dyskusji o godz. 16:00.

Projekt ww. planu oraz prognoza udostępnione będą, z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie internetowej gminaleszno.kei.pl.

Uwagi do projektu planu zagospodarowania należy składać do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Leszno, pocztą na adres: 05 084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zpgn@gminaleszno.pl.

Uwagi składane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 352 i 1579), winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 06.03.2017 r.

Wójt Gminy Leszno

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010