Kampinoski Park Narodowy w obiektywie

ostatnia zmiana: 19.08.2013
 

Regulamin
Konkurs fotograficzny Kampinoski Park Narodowy w obiektywie organizowany jest w czterech edycjach: zima, wiosna, lato, jesień.
Warunek udziału w konkursie
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego ze szlaków turystycznych lub dróg publicznych. Autorzy, którzy nadsyłają swoje prace oświadczają tym samym, iż są właścicielami wszystkich praw autorskich do nadesłanych prac. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu konkursu.
Tematyka prac
Tematem zdjęć mogą być wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe KPN. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. Zdjęcia muszą być wykonane z miejsc dopuszczonych dla ruchu turystycznego - szlaków turystycznych lub dróg publicznych. Zdjęcia powstałe z zagrożeniem dla przyrody (fotografie przy gniazdach ptaków) oraz przy robieniu których złamano przepisy obowiązujące na terenie Parku będą odrzucane.
Ilość prac
Jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia.
Format prac
- Nadesłane zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi techniczne: pliki cyfrowe w formacie jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 3 mln pikseli (dłuższy bok minimum 2048 pikseli) lub pliki oryginalnej wielkości (JPEG bez widocznej kompresji).
- Pliki cyfrowe muszą mieć zachowane dane w EXIF
- Zdjęcia zawierające ramki i inne ozdobniki (np data, logo autora) będą odrzucane.
Opis prac
Pliki cyfrowe muszą być oznaczone według wzoru: autor/nr kolejny/tytuł (temat). Przykładowo: Jan_Kowalski_1_ols_Sierakow . W nazewnictwie plików nie należy stosować polskich znaków. Do zdjęć należy dołączyć plik tekstowy (MS Word, txt, rtf) z imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi autora.
Przygotowanie prac
- dopuszcza się korzystanie z programów graficznych w zakresie rozjaśniania i przyciemniania obrazu, regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej
- dopuszcza się odszumianie, dokładanie szumu i ostrzenie
- dopuszcza się konwersję do B&W
- dopuszcza się stemplowanie paprochów
- nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów
Nadsyłanie prac
Prace należy nadsyłać na adres edukacja@kampinoski-pn.gov.pl
Prace będą przyjmowane w terminach:
- Wiosna (zdjęcia wykonane w miesiącach IV – VI) do 15 sierpnia 2013 (termin wyjątkowo wydłużony ze względu na późny termin ogłoszenia konkursu)
- Lato (zdjęcia wykonane w terminie VII – IX 2013) do 10 października 2013
- Jesień (zdjęcia wykonane w terminie X – XII 2013) do 10 stycznia 2014
- Zima (zdjęcia wykonane w terminie I-III 2014) do 10 kwietnia 2014
Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
Jury
Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
Ogłoszenie wyników
Wyniki poszczególnych edycji zostaną ogłoszone ostatniego dnia miesiąca kończącego termin nadsyłania prac. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik zostanie poinformowany mailowo na adres podany w zgłoszeniu. Roczne podsumowanie konkursu zostanie ogłoszone razem z wynikami edycji jesiennej.
Nagrody
Nagrody I, II, III oraz wyróżnienia. Nagrodami będą wydawnictwa książkowe i multimedialne Kampinoskiego Parku Narodowego oraz ogólnoprzyrodnicze. Autorzy zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy. Autor, którego zdjęcia będą najczęściej wyróżniane i nagradzane otrzyma tytuł Fotografa Roku. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna.
Prawo do reprodukcji
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu na stronie internetowej organizatora, w wydawnictwach edukacyjnych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz prasie i TV w celu reklamy konkursu oraz Parku.
Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji udziela komisarz konkursu Grzegorz Okołów, gokolow@kampinoski-pn.gov.pl.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010