ostatnia zmiana: 01.03.2019
 

 

 
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno

 

CEL PROJEKTU: Rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej wśród mieszkańców gminy Leszno w celu poprawy poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Ponadto projekt ma na celu przyczynienie się do wzrostu roli komunikacji zbiorowej w codziennych dojazdach do Warszawy oraz zmniejszenie stopnia wykorzystania samochodów osobowych. Celem projektu jest także obniżenie kosztów codziennych dojazdów, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, stworzenie estetycznej sfery przestrzeni publicznej oraz  sferę bezpieczną dla użytkowników.

 

W dniu 31.01.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00

Całkowita wartość projektu wyniosła 588 075,81 zł,  wysokość dofinansowania: 458 792,41 zł  (środki EFRR stanowiące 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) 

Zakres przedmiotowy projektu obejmował  budowę parkingu „Parkuj i Jedź” o powierzchni łącznej ponad 2000 m². W ramach zadania wykonano: - jezdnię manewrową dla samochodów osobowych w obrębie parkingu oraz połączenie parkingu z istniejącym zjazdem,  52 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych,  40 miejsc do parkowania rowerów w obrębie parkingu, chodnik przeznaczony dla pieszych użytkowników ruchu, służący przemieszczaniu się pieszych w obrębie parkingu wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem w ulicy Stołecznej, budowę sieci  oświetlenia parkingu (lampy z oprawami LED). Na placu została zamontowana także stacja do obsługi rowerów Obiekt posiada monitoring. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Ponadto w ramach projektu parking jest objęty wspólną identyfikacją wizualną przewidzianą dla wszystkich parkingów tworzonych w ramach ZIT WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania uprawomocniło się  23.08.2017 r.


 


Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 z dnia 05.09.2017 r. pomiędzy Gminą Leszno a Samorządem Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 744 471,00 zł.  

W ramach zadania przebudowano istniejące targowisko na cele promocji lokalnych produktów. Targowisko posiada 55 stanowisk przeznaczonych do sprzedaży, a liczba planowanych stanowisk dla rolników wynosi 34. Ponadto targowisko w części środkowej posiada zadaszenie, budynek sanitarno-techniczny, oświetlenie oraz parking. 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010