Gmina będzie odbierać odpady!!!

ostatnia zmiana: 15.02.2013
 

           SZANOWNI MIESZKAŃCY

             Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie znowelizowana  ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą to gmina, za pomocą firmy wyłonionej w drodze przetargu na okres od 3 do 5 lat, będzie odbierać od mieszkańców odpady komunalne. Mieszkańcy będą zobowiązani do rozwiązania dotychczas posiadanych umów na odbiór odpadów, podpisania w Urzędzie Gminy Leszno stosownej deklaracji oraz ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „podatek śmieciowy”. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Leszno. Z pobranych opłat będą pokrywane koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

             Zgodnie z ustawą na podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty, jak również innych uchwał związanych z wdrożeniem nowego systemu Gmina ma czas do końca 2012 roku, zaś wejście w życie wszystkich uchwał nie może nastąpić później niż w czerwcu 2013 roku.

           W chwili obecnej w Urzędzie Gminy trwają prace przygotowawcze do wdrożenia systemu odbioru odpadów komunalnych. Jednak nie wszystkie działania potrzebne, aby nowy system zaczął działać należą do gminy. W czerwcu tego roku powinien zostać uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Plan wyznaczy regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będą trafiały odpady z gmin Województwa Mazowieckiego. Jest wysoce prawdopodobne, że odpady z terenu naszej gminy będą trafiały do instalacji w Pruszkowie. Jednak dopiero po formalnym wyznaczeniu regionalnej instalacji będzie możliwe zorganizowanie przetargu w celu wyłonienia firmy, która będzie obsługiwać mieszkańców naszej gminy.

         O postępie prac nad wdrażaniem systemu oraz wynikających z tego terminach będą Państwo na bieżąco informowani. Zapraszam też do zadawania pytań dotyczących tej sprawy, najlepiej za pomocą poczty elektronicznej na adresy: srodowisko@gminaleszno.pl lub zastepcawojta@gminaleszno.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Leszno.

                                                                                                           Wójt Gminy Leszno 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010